Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου Λογότυπο

Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3149/10.6.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» και τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημόσιων Βιβλιοθηκών» Υ.Α. 83064/ΙΖ (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003).

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας θα ανανεώνεται όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες, με στόχο την προσαρμογή του στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών και την εναρμόνισή του με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Η παρούσα έκδοσή του εγκρίθηκε με την απόφαση υπ. αριθμ. 3 από 9 Μαρτίου 2009  της Εφορείας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου. Τα όποια παραρτήματά του που ενδεχομένως εκδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ε.Ο.Λ.

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου μπορεί να αναθεωρηθεί κατ’ άρθρο ή στο σύνολό του, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της. Η παρούσα έκδοσή του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3β/9-3-2009 απόφαση της Εφορείας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου.

Άρθρο 1ο : Σκοπός και στόχοι

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η συγκέντρωση, διατήρηση, οργάνωση και προώθηση της γνώσης. Ακόμη, η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων, προς τον χρήστη, υπηρεσιών για την προαγωγή της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, προωθώντας την ισότητα των ευκαιριών όλων των πολιτών ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου στοχεύει:

 • Στη συγκρότηση μιας πλήρους και ενημερωμένης συλλογής από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό που να καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης.
 • Στην επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, ώστε να υποστηρίζει τις πληροφοριακές ανάγκες των κατοίκων του νομού, και στην παροχή πληροφοριών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τους.
 • Στην παρακολούθηση και εφαρμογή όλων των εξελίξεων της τεχνολογίας και στη διάδοση της χρήσης της για την καλύτερη, εγκυρότερη και έγκαιρη προσφορά πληροφοριακών υπηρεσιών προς τους αναγνώστες.
 • Στη διασφάλιση της ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στη Βιβλιοθήκη.
 • Στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα στηρίζουν τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις, όπως είναι η έρευνα, η αναζήτηση, η χρήση των πολυμέσων με απώτερο στόχο τη συγκρότηση μιας κοινωνίας νέων αναγνωστών.
 • Στην παροχή υλικού για ενημέρωση, διασκέδαση, πληροφόρηση, επιμόρφωση με στόχο την προετοιμασία των πολιτών για τη διά βίου εκπαίδευση και στην παροχή εκείνων των μέσων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και την εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας.
 • Στην ενεργό συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής της καθώς και σε ζωτικά κοινωνικά ζητήματα ή και στη διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων για την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής της.

Άρθρο 2ο  : Ανάπτυξη Συλλογών

Οι συλλογές του υλικού της Βιβλιοθήκης (έντυπου, ηλεκτρονικού και ψηφιακού) αναπτύσσονται με στόχο να ανταποκρίνονται στις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες του κοινού, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκδόσεις, τις προτάσεις των χρηστών και τις εκδόσεις που αφορούν στην πόλη της Ναυπάκτου και την ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και Δωρίδας. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια για εμπλουτισμό της συλλογής του σπάνιου υλικού, με εντοπισμό εκδόσεων τοπικού χαρακτήρα και ολοκλήρωση των υπαρχουσών συλλογών.

Πολιτική εμπλουτισμού:Οι προσκτήσεις υλικού γίνονται με αγορές, ανταλλαγές, δωρεές βιβλίων και CD που είτε παράγονται είτε αναφέρονται στη Ναύπακτο και, γενικότερα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για τη συγκεκριμένη ενέργεια προϋποτίθεται υποχρεωτική κατάθεση αντιτύπων τεκμηρίων σε έντυπη ή άλλη οπτικοακουστική και ηλεκτρονική μορφή, όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο.

Για τις αγορές ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται, κάθε φορά, από το νόμο που αφορά στις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα, καθώς και όσα προβλέπονται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημόσιων Βιβλιοθηκών» (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003). Προκειμένου για υλικό σπάνιο που συμπληρώνει τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και εξυπηρετεί το σκοπό της, ο Διευθυντής προβαίνει στην αγορά του χωρίς προηγούμενη έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου (Ν. 3149/10.6.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», αρθρ. 6, παρ. 7). Ανταλλαγές δύναται να πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη, είτε από πολλαπλά αντίτυπα, είτε από τις εκδόσεις της, προκειμένου να αποκτήσει εκδόσεις που δεν υπάρχουν στις συλλογές της και θεωρούνται σημαντικές. Οι ανταλλαγές πραγματοποιούνται, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, με έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου.

Οι αναγνώστες μπορούν να προτείνουν βιβλία ή άλλο υλικό για τον εμπλουτισμό της συλλογής, αλλά η τελική επιλογή γίνεται από το αρμόδιο τμήμα παραγγελιών ανάλογα με τις δυνατότητες της Βιβλιοθήκης και με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση όλων των αναγνωστών.

Το υλικό σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Βιβλιοθήκης και καταγράφεται στο βιβλίο έντυπου υλικού λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό. Στη συνέχεια υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία και καταχωρείται στον ηλεκτρονικό κατάλογο. 

Η Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει και προωθεί υλικό το οποίο απεικονίζει όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού και επιλέγεται με γνώμονα τη δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις προωθώντας την ισότητα της πρόσβασης στη γνώση για όλους τους ανθρώπους.

Το αναγνωστικό κοινό έχει τη δυνατότητα να καταθέσει εγγράφως τις προτάσεις του, να εκφράσει τα παράπονα ή τις ενστάσεις του για το  υλικό της βιβλιοθήκης. Για όλα τα παραπάνω θα λάβει απαντήσεις αρμοδίως.

Ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC):

Ο κατάλογος της συλλογής είναι ηλεκτρονικός. Το υλικό της βιβλιοθήκης καταλογογραφείται με βάση τους Αγγλο-αμερικάνικους κανόνες κατολογογράφησης [AngloAmericanCataloguingRules 2 (A.A.C.R.2)]. Η θεματική ευρετηρίαση βασίζεται στον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το διεθνές δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY. Η καταχώριση του υλικού στον ηλεκτρονικό κατάλογο γίνεται με το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών. Ήδη ο κατάλογος είναι στη διάθεση του κοινού και μέσω του διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) με τη χρήση μιας εύχρηστης φόρμας αναζήτησης στην ιστοσελίδας μας: www.vivl-nafpakt.ait.sch.gr.

Δωρεές/Κατάθεση Εντύπων/Απόσυρση Υλικού:

Η αποδοχή δωρεών σημαντικών συλλογών εγκρίνεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

Τεκμήρια που εκδίδονται στην περιοχή ευθύνης της Βιβλιοθήκης κατατίθενται υποχρεωτικά σε δύο αντίτυπα από το συγγραφέα, τυπογράφο, λιθογράφο ή εκδότη, στους οποίους δίνεται έγγραφο αποδεικτικό κατάθεσης (Ν. 3149/10.6.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», αρθρ. 12, παρ. 7δ και 9).

Υλικό που έχει υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά και δεν είναι δυνατή η αποκατάστασή του αποσύρεται και, αν είναι σπάνιο, φυλάσσεται, αν όχι, καταστρέφεται με πρωτόκολλο καταστροφής.

Άρθρο 3ο : Διαχείριση Συλλογών

Τα βιβλία της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του κοινού, για χρήση στο Αναγνωστήριο ή για δανεισμό από το υλικό του Δανειστικού Τμήματος.

Εξαίρεση αποτελεί το πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, οδηγοί, βιβλιογραφίες, κτλ.) και οι κλειστές συλλογές της Βιβλιοθήκης, στις οποίες πρόσβαση έχουν μόνο οι υπάλληλοί της. Κλειστές συλλογές της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου αποτελούν:

 • Παλαιότυπα και σπάνια, ήτοι τεκμήρια που εκδόθηκαν πριν από το 1920.
 • Αρχεία όπως αυτά προβλέπονται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών», (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003).
 • Η συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη.

Οι αναγνώστες/ερευνητές οφείλουν να χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή το παλαιό και σπάνιο έντυπο υλικό και να τα επιστρέφουν στον υπάλληλο από τον οποίο τα παρέλαβαν και στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβαν, παίρνοντας τη σχετική απόδειξη επιστροφής. Τεκμήρια που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει να μελετηθούν (φθαρμένα) ή είναι υπό συντήρηση, καθώς και αρχεία ακατάτακτα ή χρήζοντα συντήρησης δε δίνονται προς μελέτη.

Αναπαραγωγή τεκμηρίων από τις κλειστές συλλογές πραγματοποιείται μόνο από τη Βιβλιοθήκη, εφόσον κριθεί απαραίτητο και σύμφωνα με όσα προβλέπει ο «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών», (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003).

 

Άρθρο 4ο: Δανεισμός / Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Χρηστών

 • Κάθε πολίτης ο οποίος κατοικεί στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας και επιθυμεί να δανείζεται υλικό της Βιβλιοθήκης εφοδιάζεται με κάρτα μέλους. Για την έκδοσή της απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας καθώς κι ένας λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑN κλπ) για την εξακρίβωση της διεύθυνσης κατοικίας.
 • Για τα παιδιά του Δημοτικού είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα για την έκδοση της κάρτας. Για τους φοιτητές ή προσωρινούς κατοίκους στην περιοχή μας απαιτείται επιπλέον επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 • Τα μέλη της Βιβλιοθήκης πρέπει να ενημερώνουν το γραφείο δανεισμού για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας τους ή του αριθμού τηλεφώνου τους.
 • Τα νέα μέλη πρέπει να λαμβάνουν γνώση του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας.
 • Η κάρτα μέλους είναι απολύτως προσωπική και ο κάτοχός της φέρει την αποκλειστική ευθύνη για υλικό που έχει καταχωρηθεί σε αυτή.
 • Η κάρτα μέλους δεν εκχωρείται σε άλλους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης διαγράφεται από το αρχείο μελών.
 • Η κάρτα μέλους εκδίδεται δωρεάν.
 • Δανεισμός πραγματοποιείται με την επίδειξη της κάρτας μέλους ή με την αναφορά του κωδικού κάρτας μέλους.
 • Η διάρκεια δανεισμού για τα βιβλία ενηλίκων και παιδιών είναι 20 ημέρες, με δικαίωμα 2 ανανεώσεων δανεισμού - των 10 ημερών έκαστη - κι εφόσον το τεκμήριο δεν έχει ζητηθεί από άλλο μέλος. Περαιτέρω ανανέωση δεν είναι δυνατή.
 • Τα βιβλία που ανήκουν σε επιστημονικές, ειδικές ή άλλες κατηγορίες του επιστητού δανείζονται για 10 ημέρες. Ο δανεισμός τους μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί, με τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται παραπάνω.
 • Τα βιβλία χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον τομέα επιστητού που αφορούν, όπως η Λογοτεχνία, η Εκπαίδευση, η Ιστορία, η Φιλοσοφία, η Κοινωνιολογία, η Θρησκεία, η Ψυχολογία κ.ά.
 • Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί έως και δύο (2) βιβλία και δύο (2) κινηματογραφικά DVD ή βιντεοκασέτες και ένα ντοκιμαντέρ ανά οικογένεια.
 • Το κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να επιστρέφει το υλικό που δανείστηκε εντός της ορισμένης προθεσμίας και στην κατάσταση που το δανείστηκε. Για καθυστέρηση μερικών ημερών την πρώτη φορά γίνεται απλώς παρατήρηση.
 • Σε περίπτωση που επαναληφθεί η καθυστέρηση επιστροφής του τεκμηρίου που δανείστηκε, τότε αναστέλλεται το δικαίωμα δανεισμού από δύο (2) έως και έξι (6) μήνες (μαύρη λίστα). Στην περίπτωση που αυτή η συμπεριφορά επαναληφθεί και ο χρήστης δεν συμμορφώνεται προς τις συστάσεις του προσωπικού τότε ακυρώνεται η κάρτα μέλους.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υλικού, το μέλος υποχρεούται είτε να αντικαταστήσει αυτό με όμοιο είτε να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο.
 • Ο δανεισμός και οι λειτουργίες που άπτονται των Η/Υ σταματούν 15΄ πριν από τη λήξη του ωραρίου της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να ενημερωθούν τα αντίγραφα ασφαλείας (backup).

Άρθρο 5ο : Υπηρεσίες Αναγνωστηρίου και Συμπεριφορά Χρηστών

 • Το Αναγνωστήριο είναι διαθέσιμο στο κοινό, είτε αυτό κάνει χρήση της συλλογής της Βιβλιοθήκης, είτε δικού του υλικού.
 • Οι χρήστες οφείλουν να κάνουν ησυχία και να μιλούν χαμηλόφωνα στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.
 • Το φαγητό, τo ποτό, ο καφές καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύονται στο Αναγνωστήριο. Ακόμη δεν θα πρέπει να φέρνουν εντός του κτηρίου κατοικίδια ή άλλα ζώα.
 • Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν απόλυτη σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται (δανεισμός, φωτοτυπίες, έκδοση καρτών, πληροφοριακά αιτήματα, αιτήσεις υλικού από κλειστά βιβλιοστάσια για χρήση στο Αναγνωστήριο, χρήση Internet κλπ).
 • Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλλουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν τυχόν δυσκολία στη χρήση της.
 • Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των τεκμηρίων που τους παρέχονται (να μη σημειώνουν πάνω στα βιβλία, να μην ακουμπούν σημειωματάρια πάνω στα βιβλία, να μη φέρουν μαζί τους ξυραφάκια, ψαλίδια, διορθωτικά, μελάνες και άλλα αντικείμενα που είναι δυνατό να προκαλέσουν φθορές στα βιβλία, να μην αφαιρούν σελίδες ή φωτογραφικό υλικό από τα βιβλία, να ενημερώνουν τον αρμόδιο υπάλληλο, εάν κάποιο βιβλίο έχει άκοπες σελίδες και χρειάζεται ξάκρισμα) και, γενικώς, να μην προβαίνουν σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν το τεκμήριο που τους έχει διατεθεί.
 • Χρήστες που δυστροπούν χωρίς λόγο ή δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες επανειλημμένα, που δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού ή συμπεριφέρονται ανάρμοστα αποβάλλονται οριστικά από τη Βιβλιοθήκη.
 • Το Αναγνωστήριο, το υλικό και όλοι οι χώροι της Βιβλιοθήκης προστατεύονται από ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας.
 • Η Βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύσει για ορισμένο χρονικό διάστημα το Αναγνωστήριο, για να το χρησιμοποιήσει για ενημερωτική ομιλία σε οργανωμένες επισκέψεις σχολείων ή άλλων ομάδων πολιτών.

Άρθρο 6ο : Ωράριο Λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη δέχεται το κοινό καθημερινά, εκτός Κυριακής. Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό είναι οι εξής:

Χειμερινό (16 Σεπτεμβρίου -14 Ιουνίου): Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή 08.00 - 14.30

Τρίτη: 8.00 - 19.00

Τετάρτη: 8.00 - 19.00

Σάββατο: 8.00 - 13.30

 

Θερινό (15 Ιουνίου-15 Σεπτεμβρίου): Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 - 14.30

                                                                     Σάββατο: Κλειστά

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 7ο: Φωτοαντίγραφα

Το υλικό της Βιβλιοθήκης δύναται να φωτοτυπηθεί. Οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται για το σκοπό αυτό στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Ο αριθμός των φωτοτυπούμενων σελίδων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από Διεθνείς Συμβάσεις περί παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων (1/10 του συνόλου των σελίδων της έκδοσης, Ν. 2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών»). Οι χρήστες καταβάλλουν το σχετικό κόστος των φωτοαντιγράφων, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου.

Απαγορεύεται η παραγωγή φωτοαντιγράφων από παλαιότυπα, σπάνια βιβλία, χαρακτικά, χειρόγραφα, βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν από το 1920, καθώς και βιβλία που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει. Στην περίπτωση που κάποιο έντυπο δε διατίθεται για φωτοτύπηση, ο αναγνώστης λαμβάνει έγκριση από τον Διευθυντή για φωτογράφηση εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.

 

Άρθρο 8ο : Εκδόσεις

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην πνευματική άνοδο του τόπου μας, συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με μια αξιόλογη εκδοτική δραστηριότητα.

Η σειρά των εκδόσεών της φέρει τον τίτλο «Νεοέλληνες Συγγραφείς – Βιβλιογραφία -Εργογραφία - Ανθολογία». Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην έκδοση βιβλίων κυρίως τοπικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος και στοχεύει στη γνωριμία του αναγνώστη με την περιοχή μας πάνω σε θέματα λογοτεχνικά, ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, εικαστικά, στην εξυπηρέτηση των στόχων της Βιβλιοθήκης, καθώς και στην προβολή του έργου της.

Προκειμένου να εκδοθεί ένα έργο άλλων ιδιωτών ή φορέων, απαιτείται υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, συνοδευμένο από κατάθεση ενός δοκιμίου του προς έκδοση τεκμηρίου. Εφόσον το προτεινόμενο έργο πραγματεύεται θέματα που αφορούν στην πόλη της Ναυπάκτου, στον νομό Αιτωλοακαρνανίας και στην ευρύτερη περιοχή ή είναι από Αιτωλό συγγραφέα, ο Διευθυντής φέρει το θέμα στο Εφορευτικό Συμβούλιο που αποφασίζει για την έκδοση ή όχι. Σε περίπτωση έκδοσης, συντάσσεται σχετικό συμφωνητικό μεταξύ του ενδιαφερομένου και της Βιβλιοθήκης. Τα πνευματικά δικαιώματα και η τυχόν εμπορική εκμετάλλευση του έργου ανήκουν στη Βιβλιοθήκη. Στο συγγραφέα παρέχεται περιορισμένος αριθμός αντιτύπων - που ορίζεται κάθε φορά από το Εφορευτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή - για προσωπική του χρήση και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Την εμπορική εκμετάλλευση των εκδόσεων έχει αποκλειστικά η Βιβλιοθήκη.

Άρθρο 9ο   : Παιδικό Τμήμα

Το Παιδικό Τμήμα λειτουργεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των παιδιών Αναγνωστήριο, όπου επιτρέπεται η παραμονή ενηλίκων, εφόσον συνοδεύουν παιδιά.

Παιδιά μικρότερα των οκτώ (8) ετών πρέπει να συνοδεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στη Βιβλιοθήκη. Το Παιδικό Τμήμα της Παπαχαραλαμπείου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου καλύπτει τις ηλικίες από τη βρεφική έως την εφηβική και παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές των ενηλίκων. Στο χώρο του Παιδικού Τμήματος λειτουργεί αίθουσα προβολών για εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια, καθώς και για άντληση πληροφοριών, από κατάλληλα επιλεγμένα εκπαιδευτικά λογισμικά ή διαδραστικούς δίσκους. Η χρήση τους είναι δωρεάν και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30΄ ανά χρήστη. Η Βιβλιοθήκη υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα και οργανώνει στο Παιδικό της Τμήμα εκθέσεις βιβλίων, καθώς επίσης και παιδαγωγικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς (Σχολεία, Παιδαγωγικά Τμήματα Πανεπιστημίου κλπ.).

 

Άρθρο 10ο: Υποχρεώσεις προσωπικού

Το προσωπικό, ανάλογα με τα προσόντα του, είναι υποχρεωμένο να εκτελεί εις το ακέραιο και με ευσυνειδησία τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το Διευθυντή της Βιβλιοθήκης. Επίσης, είναι υποχρεωμένο να εξυπηρετεί και να βοηθά, με ιδιαίτερη προθυμία, τους χρήστες στην αναζήτηση και τον εντοπισμό τεκμηρίων. Προβαίνει στην παροχή πληροφοριών που του ζητούνται, χρησιμοποιώντας το υλικό της Βιβλιοθήκης και τις νέες τεχνολογίες. Αντιμετωπίζει τους χρήστες με ευγένεια και φροντίζει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν. Συμμετέχει ενεργά σε διοργανώσεις εκδηλώσεων και εκθέσεων της Βιβλιοθήκης, αναλόγως του γνωστικού του αντικειμένου. Συμμετέχει στις εργασίες της απογραφής του υλικού. Εργάζεται, τουλάχιστον, σε μία απογευματινή βάρδια εβδομαδιαίως και το Σάββατο εργάζεται εκ περιτροπής. Παροτρύνεται και δύναται να παρακολουθεί, κατά καιρούς, επιμορφωτικά σεμινάρια, με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων και ικανοτήτων του, σε σχέση πάντα με το γνωστικό του αντικείμενο και τους σκοπούς που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη.

Άρθρο 11ο: Λειτουργία Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης

 • Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί τμήμα της Βιβλιοθήκης, ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», ενταγμένο στο Γ΄ ΚΠΣ και ακολουθεί τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
 • Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση και ειδικευμένη υποστήριξη στην αναζήτηση πληροφοριών για μια σειρά θεμάτων, όπως οικονομικά, τουριστικά, εκπαιδευτικά, εργασίας, επιχειρήσεις, πολιτιστικά κλπ., σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Για τη χρήση του Διαδικτύου τηρείται σειρά προτεραιότητας, αφού ενημερωθεί ο αρμόδιος υπάλληλος.
 • Η χρήση του Διαδικτύου επιτρέπεται σε ενήλικες, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και σε μαθητές Δημοτικού, εφόσον συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση του ανηλίκου στο Διαδίκτυο.
 • Η διάρκεια συνεχούς χρήσης του Διαδικτύου ορίζεται σε 30΄ κατ’ άτομο, σε ώρες αιχμής. Άλλως, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.
 • Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση αρχείων στο σκληρό δίσκο. Η αποθήκευση αρχείων μπορεί να πραγματοποιείται, από τους ενδιαφερόμενους, μόνο σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης (memorystick).
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Κέντρου Πληροφόρησης μπορεί να εκτυπωθεί μικρός αριθμός σελίδων.
 • Παρέχεται η δυνατότητα σάρωσης εικόνων και κειμένων (scanning) μετά από συνεννόηση και με τη βοήθεια του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
 • Δεν επιτρέπεται η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών.
 • Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει τους υπολογιστές του Κέντρου Πληροφόρησης για κάποια εκπαίδευση ή για άλλο λόγο, που συνδέεται με τις δραστηριότητές της.
 • Οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα και στα λογισμικά των υπολογιστών απαγορεύεται ρητά και η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημιώσεις για τυχόν καταστροφές που γίνονται σκόπιμα ή και από βαρύτατη αμέλεια (ενδεχόμενο δόλο).
 • Η αντιγραφή οποιουδήποτε προγράμματος λογισμικού είναι παράνομη και επιφέρει τις από το νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.
 • Οι χρήστες σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνοι για την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο και για το υλικό με το οποίο έρχονται σε επαφή. Η εμφάνιση οπτικού υλικού με σεξουαλικό περιεχόμενο δεν επιτρέπεται. Η Βιβλιοθήκη δε «λογοκρίνει» την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα του χρήστη, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν ελέγχει το περιεχόμενο των πληροφοριών που υπάρχουν στο Διαδίκτυο, οι δε πληροφορίες και το υλικό που αντλούνται από αυτό δε σημαίνει ότι είναι όλες ακριβείς, πλήρεις, σύγχρονες και, από νομική, ηθική και φιλοσοφική άποψη, αποδεκτές από όλο τον κόσμο.
 • Χρήστες που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες λειτουργίας που προαναφέρονται στερούνται του δικαιώματος χρήσης των Η/Υ για δέκα ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής, η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και τελείως το δικαίωμα πρόσβασης στους Η/Υ ή ακόμη το δικαίωμα οριστικής αποβολής του από τη Βιβλιοθήκη.

 

Άρθρο 12ο: Λειτουργία Κινητής Μονάδας

 

 • Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου διαθέτει δύο κινητές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και τους Δήμους Ευπαλίου και Τολοφώνος του νομού Φωκίδας, ιδρύοντας δανειστικά κέντρα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, νοσοκομεία, γηροκομεία, κατασκηνώσεις, συλλόγους, άλλα ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς.
 • Η κινητή μονάδα διαθέτει ιδιαίτερη συλλογή που ανανεώνεται συνεχώς, της οποίας η επιλογή πραγματοποιείται με γνώμονα τον πληθυσμό που εξυπηρετεί, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Για την επιλογή και τον καθορισμό των δανειστικών κέντρων λαμβάνονται υπόψη η μη ύπαρξη σταθερής Βιβλιοθήκης στις σχολικές κοινότητες και η αδυναμία πρόσβασης των κατοίκων σε άλλη Βιβλιοθήκη. Οι επισκέψεις στα δανειστικά κέντρα προγραμματίζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ο κάθε κύκλος επίσκεψης πραγματοποιείται περίπου κάθε μήνα.
 • Το κάθε δανειστικό κέντρο ορίζει υπεύθυνο με τον οποίο συνεργάζεται η Βιβλιοθήκη, για τον προγραμματισμό των επισκέψεων, για το δανεισμό και την επιστροφή του υλικού, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από κοινού, για την παροχή στατιστικών στοιχείων για υποβοήθηση της αρτιότερης υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται της προώθησης της αναγνωσιμότητας και κατ’ επέκταση της γνώσης. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να συγκεντρώσει και να επιστρέψει τα τεκμήρια που δανείστηκαν στην επόμενη επίσκεψη της κινητής μονάδας.
 • Για την υλοποίηση του προγράμματος υπογράφεται πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης και του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας ή του υπευθύνου του φορέα υποδοχής κατά περίπτωση.
 • Βιβλία ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό (κασέτες, CD ROM, DVD) που καταστρέφεται ή χάνεται πρέπει να αντικατασταθεί. Η δαπάνη βαρύνει τους μαθητές ή τους χρήστες που το κατέστρεψαν ή το έχασαν και γίνεται με ευθύνη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της σχολικής μονάδας ή του υπευθύνου του φορέα υποδοχής.

Άρθρο 13ο : Δραστηριότητες

Η Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και συμμετέχοντας ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής της διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, λογοτεχνικά σεμινάρια, εκθέσεις και άλλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, προκειμένου να προωθήσει τη γνώση, να αναδείξει και να προβάλει την τοπική πνευματική και πολιτισμική παράδοση, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς. Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται στην αρχή κάθε έτους και αποφασίζονται από το Εφορευτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

Σε περίπτωση που η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί εκθέσεις τεκμηρίων ή συμμετέχει σε εκθέσεις με τεκμήριά της, εκτός των χώρων της, με σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Εφορευτικού Συμβουλίου, απαιτείται η πιστή τήρηση όσων προβλέπει «Ο Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» Υ.Α 83064/ΙΖ/20.8.2003/ΥΠΕΠΘ στο εδάφιο 3.3 «Έκθεση τεκμηρίων και μεταφορά».

Άρθρο 14ο: Πρόσβαση στα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

Η Βιβλιοθήκη μας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», εξοπλίστηκε με ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα στα Άτομα με Αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε διάφορες εργασίες καθώς και η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα ειδικά περιφερειακά συστήματα επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών τους από άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής και με κινητικά προβλήματα. Ακόμη, υπάρχει και εκτυπωτής Braill για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Ο εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης.

Άρθρο 15ο: Διαδανεισμός

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου αναπτύσσει σύστημα διαδανεισμού έντυπου υλικού (βιβλίων, περιοδικών) με άλλες Βιβλιοθήκες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της.

Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού είναι απαραίτητη η υπογραφή μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων Βιβλιοθηκών, κατά περίπτωση, ενός μνημόνιου συνεργασίας στο οποίο θα περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα γίνεται ο δανεισμός του υλικού που έχουν στην κατοχή τους, σύμφωνα με τους κανόνες δανεισμού της κάθε Βιβλιοθήκης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του αναγνωστικού τους κοινού.

Άρθρο 16ο: Ψηφιοποίηση υλικού

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών», που υλοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ψηφιοποίησε ένα μεγάλο μέρος από το σπάνιο υλικό της. Το ψηφιοποιημένο υλικό θα είναι διαθέσιμο στους χρήστες τόσο μέσα από τους χώρους της βιβλιοθήκης όσο και από την πληροφοριακή πύλη του ΥΠΕΠΘ: www.ypepth.gr και αργότερα από τον Πληροφοριακό Κόμβο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Άρθρο 17ο : Πρακτική εξάσκηση σπουδαστών και Προσφορά εργασίας από εθελοντές

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές των σχολών Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας των ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και σε σπουδαστές των σχολών Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ της χώρας να πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική τους πρακτική εξάσκηση. Η πραγματοποίηση της εξάσκησης γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τη Βιβλιοθήκη και το αντίστοιχο τμήμα των σχολών Βιβλιοθηκονομίας.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου δίνει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν εθελοντικά προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε όλα τα τμήματα της Βιβλιοθήκης.

 Βρείτε μας:    Facebook    instagram 
blue web pict 08.png 64    2634027388
favpng email icon design internet webmail  mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr
map pin 48   Α. Κοζώνη 7, Ναύπακτος  Τ.Κ. 30300

Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο

Εθνική βιβλιοθηκη

 logodiaygeia

 

  Online κατάλογος
Ηλεκτρονικός Κατάλογος