Φωτοαντίγραφα

Πνευματικά Δικαιώματα

 Τα μέλη της Παπαχαραλαμπείου Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου οφείλουν να είναι ενήμεροι σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και να σέβονται τους όρους που έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία. Επομένως, η φωτοτύπηση ή ψηφιοποίηση ολόκληρων βιβλίων απαγορεύεται (Ν. 2121/1993 & 3057/2002) χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η φωτοτύπηση ή ψηφιοποίηση μικρής έκτασης, π.χ. μερικών σελίδων, επιτρέπεται αποκλειστικά για προσωπική μελέτη ή έρευνα, ή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Το υλικό της βιβλιοθήκης δύναται να φωτοτυπηθεί πλην των σπανίων & πολυτίμων τεκμηρίων της ,τα οποία ενδέχεται να υποστούν φθορά . Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να φωτοτυπήσουν το υλικό εκτός της Βιβλιοθήκης, αφήνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και επιστρέφοντας το αυθημερόν.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αναλαμβάνει μικρής έκτασης ψηφιοποίηση και αποστολή υλικού σε αναγνώστες ύστερα από σχετικό αίτημα τους. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική μελέτη και έρευνα και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή του.